Algemene Voorwaarden

Artikel 1:
Deelname aan één van de lessen betekent dat u akkoord gaat met de Algemene
Voorwaarden van Yoga Rust.
Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord
met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.
Artikel 2:
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Persoonlijke gegevens worden
zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.
Het lidmaatschap vangt aan op het moment dat het inschrijfformulier en het
incassoformulier is ondertekend en ingeleverd.
Het abonnement is een maand geldig. Er geldt een maand opzegtermijn. Het
abonnementsgeld wordt maandelijks via automatische incasso van uw rekening
afgeschreven. De contributie loopt tijdens vakantie en feestdagen door.
Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt
geen restitutie van de contributie plaats.
Yoga Rust behoudt zich het recht een deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.
Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een
aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is Yoga Rust gerechtigd om haar contractuele
verplichtingen op te schorten c.q. de deelnemer de toegang tot de les te weigeren. Tevens is
Yoga Rust alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
Storneringskosten zijn voor rekening van de deelnemer.
Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer onverminderd het bovenstaande de
wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
Artikel 3
Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan gezondheid wordt de
deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.
Indien de deelnemer onder medische behandeling is, neemt hij/zij contact op met de
behandelaar over het volgen van de lessen bij Yoga Rust. Dit geldt ook voor deelnemers die
een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
Yoga Rust kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen
letsel.
Yoga Rust Algemene Voorwaarden pagina 2 van 2
Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de docent vóór aanvang van de les te
informeren.
Bij zwangerschap of ziekte (langer dan 2 maanden) kan in overleg tussen deelnemer en Yoga
Rust het lidmaatschap voor bepaalde tijd opgeschort worden. Hierbij dient wel een
doktersverklaring te worden getoond.
Artikel 4
Yoga Rust aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als
gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
Yoga Rust is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct
als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik
toegebracht wordt aan eigendommen van Yoga Rust dienen te worden vergoed.
Artikel 5
Yoga Rust behoudt zich het recht voor om haar prijzen en of rooster aan te passen.
Aanpassing en wijziging van prijzen en of rooster zullen in de les en via de website worden
gecommuniceerd.
Artikel 6
Yoga Rust behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden te allen
tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden via de website en de lessen
gecommuniceerd.