Algemene voorwaarden Yoga Rust

Artikel 1:

Deelname aan één van de lessen betekent dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Yoga Rust.

Na het volledig invullen en ondertekenen van het
inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de onderstaande bepalingen en
aanwijzingen.

Artikel 2:

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Het abonnement is een maand geldig. Er geldt een maand opzegtermijn.  Het abonnementsgeld wordt maandelijks via automatische incasso

van uw rekening afgeschreven. De contributie loopt tijdens vakantie en feestdagen door.

Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt geen restitutie van het lidmaatschap
plaats.

Een les inhalen mag, maar de inschrijving op de inhaalles mag alléén last-minute geboekt worden (inhalen op een les in de
ochtend, inschrijving vindt de avond ervóór plaats. Inhalen op een les in de middag/avond, inschrijving vindt dezelfde ochtend plaats).

Yoga Rust behoudt zich het recht een deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is

vereist en is Yoga Rust gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. de deelnemer de toegang tot de les te weigeren. Tevens is Yoga
Rust alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Storneringskosten zijn voor rekening van de deelnemer.

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer onverminderd het bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over
het openstaande bedrag.

Artikel 3

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts
te raadplegen.

Indien de deelnemer onder medische behandeling is, neemt hij/zij contact op met de behandelaar over het volgen van de lessen bij
Yoga Rust. Dit geldt ook voor deelnemers die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.

Yoga Rust kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.

Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de docent vóór aanvang van de les te informeren.

Bij zwangerschap of ziekte (langer dan 2 maanden) kan in overleg tussen deelnemer en Yoga Rust het lidmaatschap voor bepaalde tijd
opgeschort worden. Hierbij dient wel een doktersverklaring te worden getoond.

Artikel 4

Yoga Rust aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de
deelnemer.

 Yoga Rust is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yoga Rust dienen te worden vergoed.

 Artikel 5

Yoga Rust behoudt zich het recht voor om haar prijzen en of rooster aan te passen. Aanpassing en wijziging van prijzen en of rooster
zullen in de les en via de website worden gecommuniceerd.

 Artikel 6

Yoga Rust behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden te allen tijde te wijzigen.  Eventuele wijzigingen worden via de website
en de lessen gecommuniceerd.